Tokke-ordførar: Jarand Felland. Foto: Øystein Øygarden

«Personar som kjem til kommunen frå andre fylke og regionar vert oppmoda om å praktisere heimekarantene så langt mogleg. Dette gjeld også arbeidspendlarar.»

Kommunen ber butikkane ikkje sleppe inn mange kundar i butikken samstundes.

Tokke-ordførar Jarand Felland seier det per klokka 14.00 sundag ikkje er nokon smitta i kommunen.

Pressemeldinga frå Tokke kommune:

– Smittestatus per 15.03.20 kl. 14:00 er at ingen smitte er påvisa i Tokke. Legekontoret prioriterer akutt hjelp samt naudsynt helsehjelp medan Koronasituasjonen er under utvikling. Legekontoret kan tilby videokonferanse med pasientar som eit alternativ til personleg oppmøte.

– Nye tiltak og stengingsvedtak per 15.03.20, og som gjeld inntil vidare. Heimel for stenging er Lov om smittevern § 4-1, og føremålet er å unngå samanstimling av folk:

a. Serveringsstader stengast for fortæring av mat på staden.

Catering kan vera eit alternativ.

b. Preparering av skiløyper avsluttast.

c. Politiske hovudutvalsmøte utsetjast til over påske. Digitale møte kan gjennomførast for å gjere vedtak i strengt naudsynte saker.

d. Rådmannen i Tokke har formelt erklært at kommunen er i ein beredskapssituasjon og har sett krisestab.

– Rask psykisk helsehjelp er tilgjengeleg på telefon 970 58 050 i tidsrommet 8.00-16.00.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Kommunen oppmodar alle om i størst mogleg grad å halde seg heime – dette gjeld også born og ungdom. Naudsynte arbeidsreiser, innkjøp og helserelaterte gjeremål er unnateke. Ein bør praktisere 1 meters avstand til andre også på butikkar og andre offentlege plassar. Butikkar bør ikkje sleppe inn mange kundar i butikken samstundes, og unngå samanstimling.

5. Personar som kjem til kommunen frå andre fylke og regionar vert oppmoda om å praktisere heimekarantene så langt mogleg. Dette gjeld også arbeidspendlarar.

6. Til samfunnskritiske funksjonar høyrer også mat/husdyrproduksjon.