Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bekrefta tysdag at koronavaksinen skal bli gratis for alle. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

Høie: Vaksine mot covid-19 blir gratis

Regjeringa har vedteke at vaksinen mot covid-19 skal vere gratis for heile befolkninga, seier helseminister Bent Høie (H).

Høie orienterte tysdag Stortinget om status for koronasituasjonen i Noreg. Han understreka at regjeringa ønskjer at vaksinen blir tilgjengeleg for befolkninga så raskt som mogleg når den kjem.

– Staten vil òg dekkje kostnadene for kommunane og sjukehusa knytt til vaksinasjon, sa han.

Vaksinasjon skal organiserast som ein del av det nasjonale vaksineprogrammet. Det betyr mellom anna at kommunane får ei plikt til å sørgje for tilbod til personar som bur eller oppheld seg i kommunen.

Håpar på vaksine tidleg i 2021

Regjeringa har fått

I grunngivinga si skriv FHI at dei trur at fleire vil slutte opp om vaksinen dersom den er gratis. Vidare meiner FHI at vaksinen bør vere gratis fordi gevinsten av vaksinasjon ikkje berre er for den enkelte vaksinerte, men også gagnar kommunar, staten og verksemder som etter kvart vil få mindre økonomiske ulemper ved restriksjonar på samfunnslivet.

FHI skal no i gang med å utarbeide ein nasjonal plan for vaksinasjon.

– Oppdraget inneber òg å gi tilrådingar om prioritert rekkjefølgje. Vi håpar å kunne byrje å tilby vaksine allereie tidleg i 2021, men tidspunkt for oppstart vil avhenge av når legemiddelstyresmaktene har gitt si godkjenning, sa Høie.

Vil dekkje eventuelle erstatningsutbetalingar

Sjølv om vaksinane er gjennom grundig og brei testing før godkjenning, kan det oppstå biverknader når veldig mange blir vaksinerte med ein ny vaksine, påpeika Høie.

Staten vil òg dekkje eventuelle framtidige erstatningsutbetalingar.

EU har så langt inngått avtalar med tre ulike vaksineprodusentar, og forhandlar om avtalar med fleire andre produsentar. Noreg blir omfatta av desse avtalane ved vidaresalsavtalar med Sverige.

Artikkelen held fram under annonsen.

Regjeringa har foreslått å setje av totalt 3,77 milliardar kroner til innkjøp av vaksinar mot covid-19 og vaksinasjon i statsbudsjettet for neste år.

(©NPK)