Dronebilde av fjellet ved Hesjabakkmyrane. Tunnelen skal gå inn i fjellet til venstre. Foto: Statens vegvesen

Lyser ut milliardkontrakt på tunnelprosjekt. – Tryggare veg og kortare køyretid

Den nye Røldalstunnelen skal erstatte både dagens Røldalstunnel og Seljestadtunellen. No er kontrakten på prosjektet, på 2,5 milliardar kroner, lyst ut.

– Me er svært glade for å endeleg kome i gang med ny Røldalstunnel, og det er ein milepæl at kontrakten no kjem ut i marknaden. Dette er eit prosjekt mange har venta lenge på, og som både vil kome privatbilistar og tungtransportnæringa til gode. E134 er eitt av hovudsambanda mellom aust og vest, og ny tunnel vil gje tryggare veg og kortare køyretid, forklarer prosjektleiar Frode Lykkebø i Statens Vegvesen i ei pressemelding.

Kontrakten som no blir utlyst er ein totalentreprise som omfattar prosjektering og bygging av ein eittløpstunnel med tilknyting mellom Seljestad og Røldal. Kontrakten har ein verdi på 2,5 milliardar kroner ekskl. mva. og omfattar fleire viktige komponentar:

Artikkelen held fram under annonsen.

• 1,7 km ny veg på Liamyrane ved Røldal

• 1,2 km ny veg på Seljestad, samt gang- og sykkelveg på ca. 0,7 km

• Ny tunnel mellom Liamyrene og Seljestad på om lag 12,4 km

• Diverse konstruksjonar i tilknyting til veganlegget

Målet er at kontrakten skal vera signert innan våren 2025, og den nye vegen skal etter planen opne i 2031.

På Seljestad er førebuande arbeid alt i gang. Her skal ei mindre bru rivast for å legge til rette for bygging av ei 15,5 meter lang spennarmert betongbru. Den nye brua vil gje tilgang til Røldalstunnelen sitt riggområde.

Kortar ned tida og distansen

Den nye E134-parsellen vil innkorte køyrelengda med 6,4 km, og med det redusere reisetida med om lag 18 minutt for tyngre køyretøy og 12 minutt for personbilar. Den nye tunnelen vil leie trafikken bort frå eldre og tronge tunnelar, samt lange parti med bratt og svingete vegtrasé – der særleg tungtrafikken har store problem på vinterstid.

Ny Røldalstunnel blir ca. 12,4 km og skal erstatte både dagens Røldalstunnel og Seljestadtunnelen. Prosjektet vil også inkludere nye vegkryss på Seljestad og Liamyrane. På Liamyrane vil det også kome ny kolonneoppstillingsplass.

Artikkelen held fram under annonsen.