Benedikte Nes.

Likestilling i Tokke: – Korleis står det til med parolen om likestilling og like moglegheiter i vårt lokalsamfunn?

Kvart år kjem denne datoen – 8. mars – kvinnedagen. Korleis står det til med parolen om likestilling og like moglegheiter i vårt lokalsamfunn? Eg har funne fram nokre tal frå Tokke som kan vere interessante å reflektere rundt (kjelde er SSB, tala er frå 2021):

Gjennomsnittleg bruttoinntekt menn: 597 900

Artikkelen held fram under annonsen.

Gjennomsnittleg bruttoinntekt kvinner: 406 000

Andel sysselsette menn (20-66) som jobbar deltid: 18,6

Andel sysselsette kvinner (20-66) som jobbar deltid: 43,3

Det er mange årsaker til at nokon vil jobbe deltid og det er viktig med personleg valfridom. Likevel er det interessant å diskutere temaet, når ein på overordna nivå ser så store skilnader mellom kjønn. Kvifor er det slik? Kva konsekvensar kan det få?

Ein faktor å ta med i vurdering er at mange menn i Tokke pendlar ut av kommunen og gjerne er borte frå heimen i periodar. Då er det gjerne kone/sambuar som må ta hovudansvar for ungar og heim i det daglege. Kanskje kan ein gjere nokre enkle grep for å lette kvardagen for dei som er mykje aleine med dette ansvaret. Kan elevar på skulen til dømes få vekeplanen på fredagar, slik at det er mogleg å involvere føresette som vekependlar meir aktivt i lekser og planlegging av komande veke?

Tokke kommune har som arbeidsgjevar ei vedteken målsetting om å strebe etter «heiltidskultur». Samtidig er kommunen ein av få i landet som framleis har 4-dagars skule for 1. til 4. trinn. Viss begge føresette skal vere i full jobb, må ungar i barneskulen vere i SFO ein dag i veka. Det skulle då vere rimeleg at ein ikkje må betale for SFO denne dagen. Slik det fungerer no blir ein familie på sett og vis «straffa» økonomisk når begge føresette jobbar heiltid.

I ein oversikt over andel kvinnelege etablerarar i Vestfold og Telemark (2020) kjem Tokke heilt til sist, med 12,8%. Dette er utvilsamt negativt og vil føre til at me har eit mindre mangfaldig næringsliv.

Forsking viser at distriktskommunar kan ha ekstra utfordringar når det gjeld å halde på og trekkje til seg yngre kvinner. Det er stor etterspurnad etter fleire folk i sektorar som helse, barnehage og skule. Når over 40% av kvinnene i kommunen arbeider deltid, er det klart at dette representerer arbeidskraft som det i aukande grad er behov for.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er hyggjeleg å feire 8. mars på Tokke kulturhus saman med bygdekvinnelaget. Men me kan ikkje slå oss til ro med det, men framleis analysere og diskutere aktuelle utfordringar som gjeld vilkår for likestilling i kommunen vår.

Benedikte Nes, Tokke MDG