Evakuering: Elevane vart evakuert til Kviteseidhallen under kommunens terrorøving. Foto: Olav Åsen Haugsgjerd

Øvde på terrortrugsmål mot skulen

I den seinare tida har det kome mange trugsmål mot skular rundt om i landet. Etter oppfordring frå Fylkesmannen organiserte Kviteseid kommune ei øving på eit tiltenkt terroråtak.

Onsdag føremiddag vart elevar og lærarar ved Kviteseid skule evakuert ned til Kviteseidhallen etter at eit fiktivt trugsmål vart meldt til politiet.

Fagleiar for samfunnsutvikling og teknisk drift i Kviteseid kommune, Tarjei Gjelstad, fortel at dei ulike avdelingane skulle øve på rutinane under ein slik situasjon.

– Me ynskjer å trene på ei evakuering, teste nytt callinganlegg og beredskapsplanen til kommunen i ein slik krisesituasjon. Det at me har ein nyoppussa moderne skule var også ein grunn til å ha ei slik øving, seier han.

I den tenkte situasjonen sette også kommunen krisestab og mottak for foreldre.

– I eit evakuering- og pårørandemottak vert alle registrert og gjort greie for med namn og klasse. Slik at når foreldra kjem, har dei kontroll på kven som er der, legg han til.

Registrering: Under evakueringa øvde både elevar og lærarar på å halde oversikt. Foto: Olav Åsen Haugsgjerd

Han seier kommunen har slike store øvingar annakvart år og at det denne gongen var scenarioet med vald og terror som skulle øvast på.

– Førre gong var det brannøving på KOS (Kviteseid omsorgssenter). Denne gongen hadde me fått oppmoding frå Fylkesmannen om at eit terroråtak burde øvast på, sidan det har vore langt framme i det siste, seier Gjelstad.

Evaluerer i ettertid

I ettertid vert øvinga evaluert for å sjå kva som gjekk bra, og kva som kan forbetrast.

– Heile øvinga vert loggført, slik at me kan gå igjennom etterpå å sjå om det var noko me hadde gløymd, held han fram.

Bjørn Håvard Olsen i politiet seier dei følgde evakueringa og at dei i evalueringa vil kome med innspel på alt som var bra, og det som har forbetringspotensial.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er viktig å ha eit godt samarbeid mellom politi, brannvesen, helse og dei kommunale etatane, seier han.

Med høve til trugsmål om vald og terror mot skulen, meiner Olsen at trusselen mot Kviteseid er relativt liten.

– Eg tenkjer at me i Kviteseid er skåna for slike truslar, og at dei som kjem med slike får større effekt andre stader. Samstundes er det ikkje lenge sidan skulen på Kvitsund fekk ei slik melding. Difor er det bra å ha vore gjennom ein tankeprosess, slik denne øvinga er, held han fram.

Terrorøving: Alle blåljosetatar deltok på øvinga til Kviteseid kommune. Foto: Olav Åsen Haugsgjerd