Pelsdyrbønder fryktar delar av kompensasjonen vil gå tilbake til staten.Illustrasjonsfoto: Alf Ove Hansen / scanpix / NPK

Pelsdyrbønder fryktar kraftig skattlegging av kompensasjonen

Opp mot halvparten av kompensasjonen norske pelsdyrbønder får, kan gå tilbake til statskassa gjennom skatt, fryktar Norsk Pelsdyralslag.

Dei varslar om stor usikkerheit blant bøndene om kva dei faktisk vil sitje igjen med av oppgjeret for avvikling av pelsdyrdrift.

– Hadde det blitt bygd veg over eigedommen, ville dei fått skattefritak. Signala frå regjeringa er at bøndene skal bli gevinstskatta for kompensasjon utover den bokførte verdien. For mange betyr dette i så fall at rundt 40 prosent av kompensasjonen skal rett tilbake i statskassa. I praksis er dette ei grov avkorting. Det er lett for regjeringa å love millionar i kompensasjon når dei innvilgar seg sjølv ein slik rabatt, seier Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, i ei pressemelding.

Pelsdyralslaget viser til at når nokon blir tvungen til å realisere verdiane sine i samband med statlege vedtak, er det vanleg at det blir gitt fullt eller vilkårsbunde skattefritak slik at pengane kan investerast i tilsvarande eller ny inntektsbringande verksemd.

– Regjeringa har bygd eit system med aksjesparekontoar, slik at nordmenn kan reinvestere børsgevinstar utan å skatte av dei. Men dei 200 bøndene som blir fråtekne levebrødet sitt, får ikkje eingong den moglegheita. Dei skal skatte av heile den såkalla «gevinsten», uansett kva dei vil gjere med den, seier Wormdahl.

(©NPK)