Om du ikkje er uroa, tenk på dei rundt deg

Sjølvsagt må også vesttelane ta omsyn til koronasituasjonen.

Siste: Skular og barnehagar blir stengd.

Dei siste dagane er fleire kultur- og idrettsarrangement avlyst i Vest-Telemark. Kino og badstova på Dalen er stengt til påske. Besøksrutinane på sjukeheimane blir skjerpa. Og det kjem stadig nye restriksjonar.

Artikkelen held fram under annonsen.

Styresmaktene strammar fortløpande inn dei nasjonale råda og kommunane fylgjer opp.

Hovudbodskapen frå kommuneoverlegane har vore god handhygiene, gode hoste- og nyserutinar, og å fylgje råda frå helsestyresmaktene. Og hamnar du i karantene, ja då held du deg i karantene.

Men med måten koronaviruset pregar nyheitsbilde på er det lett å bli bekymra. Og bekymra skal me vera, sjølv om det relativt sett er få smitta i Noreg og svært få alvorleg sjuke. Det er tida me er inne i no som skal hindre ei svært alvorleg utbreiing av viruset.

Næringslivet er blant dei som er under sterkt korona-press, Derfor har det aldri vore viktigare å handle lokalt. Påska står snart for døra. Ein stor del av næringslivet i Vest-Telemark har størstedelen av årsomsetninga frå denne tida, og restriksjonar og frykt vil gje store ringverknader.

Nokon, men stadig færre, meiner at dette er eit hysteri og at koronaviruset berre er ein «vanleg influensa». Det er det ikkje, sjølv om symtoma kan vera dei same. Ingen er immune, men nokon er meir utsette enn andre. Og me har alle har slektningar og venner som er i risikogruppa.

«Det jobbar 280 000 personar i den norske helse- og omsorgstenesta. Det er dei som skal risikere eiga helse for å redde oss. Så om du ikkje er uroa for eigen del – ver det for dei då. Dei er fyrstelina vår,» avlutta NRK-programleiar Fredrik Solvang tysdagens Debatten.

Og så legg me til: Om du ikkje er uroa, så tenk på dei du har rundt deg.

Kan me ikkje alle bli einige om å setje den eventuelle merkelappen «hysteri» fyrst når pandemi-evalueringa er over.

Artikkelen held fram under annonsen.