Er det ein gong me skal stå samla i Vest-Telemark, så er det nå

VTB gjer merksam på at Tokke kommune blei med i «ringen» etter at denne kommentaren blei skrive.

Ulik praksis i kommunane gjev ein skjør ring.

I går gjekk kommuneoverlege i Seljord, Kine Jordbakke, og ordførar Beate Marie Dahl Eide ut og bad om at det blei laga ein ring rundt Øvre-Telemark for å hindre spreiing av koronaviruset.

Artikkelen held fram under annonsen.

I dag tysdag har Kviteseid og Vinje fylgd Seljords strenge karantenereglar. No må ein i 14 dagar karantene om kjem frå andre stader i landet, med unntak av Vest-, Aust- og Midt-Telemark. Ikkje nok med det; kommunane innfører forbod mot å reise inn til Seljord, Kviteseid og Vinje om ein har opphald i andre kommunar enn Seljord, Kviteseid, Vinje, Tokke, Fyresdal, Nissedal, Midt-Telemark, Hjartdal, Notodden og Tinn.

Tokke kommune vurderer å bli med i ringen og «oppmodar» innbyggjarar til heimekarante «så langt mogleg». Nissedal og Fyresdal kommune har førebels ikkje innført slike restriksjonar.

Lat det vera sagt med ein gong: Jobben kommuneoverlegane har i desse dagar er så krevjande at me vanlege folk ikkje kan fatte ansvaret dei har. Dei har den viktigaste jobben i Vest-Telemark og jobbar døgnet rundt. Spesielt Jordbakke og Marius Opsahl i Vinje har vore tydelege i kommunikasjonen. Det skaper tillit til innbyggjarane. Det treng me i desse dagar.

Tida me er inne i nå er i eit krevjande felt i spennet mellom fag, administrasjon og politisk leiing. Smittevernlova må vera styrande. Derfor er kommuneoverlegane nå dei viktigaste i samfunnet.

Stå samla

Frå utsida skulle me sett at regionen var samla.

Om samarbeidet i Vest-Telemark skal ha ei framtid, er det ikkje nett i slike tilfelle me bør stå fram med ei røyst? Seljord-rådmann Finn-Arild Bystrøm ymta frampå i rådsmøtet på tysdag for ei veke sidan:

«Viss det er sånn at me står overfor noko me ikkje har stått overfor før, bør me kanskje gjenspegle det i måten me drifter organisasjonen vår om dagen. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap seier at me må pårekne rundt 40 prosent sjukefråvær. Det kjem noko som me ikkje veit fullt ut kva er. Saker skal fram, tenester skal leverast – korona kjem på toppen av dette,» sa Bystrøm.»

Helsevesenet er blant dei som no er slitne. Dei treng avlasting snart. Her må ein sjå på løysingar saman.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det er ikkje tida for å finne dei perfekte løysingane. Å vente på dei perfekte løysingane er eit trugsmål mot å stoppe smittespreiinga. Det er det ikkje tid til, om me skal tru dei som har kunnskapen.

Ein redaktør i lokalavisa er ikkje kvalifisert til å meine noko om kva som er rett å gjera. Og det blir garantert jobba utruleg bra – og døgnet rundt – i alle dei seks kommunane. La det ikkje vera tvil om det.

Ingen kunne vera hundre prosent førebudde på omfanget av dette.

Om ein ser tilbake ei veke verkar det som ei æve sidan.

Men kvifor skal innbyggjarane føle seg trygge på at strategien i Tokke, Fyresdal og Nissedal er rett, når karanterestriksjonane i Seljord, Vinje og Kviteseid er så mykje strengare?

Må det i neste omgang innførast restriksjonar for tokkebuarar, nissedølar og fyresdølar som vil til andre stader i Vest-Telemark?

Det er krevjande å gå lenger enn statlege føringar. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) har gjeve kommunane ei åtvaring mot å vere altfor strenge med å stenge grensene, og at det er viktig at kommunane tar høgde for at folk må gå over kommunegrensa for å få gjort jobben sin.

Me er ein felles bu- og arbeidsmarknad i Vest-Telemark og me har eit eige regionråd.

Artikkelen held fram under annonsen.

Men frå utsida ser det ut som me ikkje snakkar nok saman i Vest-Telemark.

Sett frå utsida var det rart då Tokke-ordførar Jarand Felland torsdag i førre veke ynskte hytteinnbyggjarane velkomen, medan Vinje-ordførar Jon Rikard Kleven innstendig bad sine hytteinnbyggjarar om å halde seg heime.

Sett frå utsida var det rart at ein i Vrådal kunne drikke utepils på skisenteret laurdag, medan dei i Vinje og Seljord to dagar tidlegare hadde stengt serveringsnæringslivet, og nærast «jaga» turistane heim att.

Sett frå utsida er det rart at ikkje alle kommunane i Vest-Telemark no har dei same reglane.

At det er dramatisk for oss alle, ja det er det ingen som lenger tvilar på. Me står midt oppe i ei krise. Næringslivet blør. Skular og barnehagar er stengt. Folk er redde.

Men me står saman.

Det er mogleg tiltaka som Seljord og Vinje har gått i bresjen for er for drastiske. Eller vil me i ettertid tenke at me burde stått samla om desse restriksjonane og kanskje spara fleire frå å bli sjuke.

La oss håpe dei er for drastiske. Alternativet tør me ikkje tenke på.

Artikkelen held fram under annonsen.

Men om det er for drastisk får me ta i evalueringa når denne krisa er over.