Frådeling: Området med blå ramme viser delen av eigedomen som søkjar ynskjer å dele frå for å selje til bustadføremål. Tidlegare denne månaden fekk han klarsignal frå formannskapet. Foto: Sakspapir Kviteseid kommune

Seier ja til frådeling av gardseigedomen: – Omsynet til busetjing bør koma framom kravet til driftsmessig god løysing

Formannskapet i Kviteseid sa tidlegare denne månaden ja til at Gunnar Straand kan dele frå 20 dekar av garden Jore, på sørsida av Dalanvegen i Kviteseid. Straand vil selje den frådelte tomta til bustadføremål.

Straand, som eig og bur på nabogarden Jusureid, ynskjer å tilføre 101 dekar av Jore-tomta til denne, medan dei resterande 20 altså blir delt frå og skal seljast.

– Jusureid og Jore er ikkje større bruk enn at dei samla sett også er ei landbruksmessig lita driftseining også i lokal målestokk. Det vert ikkje drive aktiv jordbruk av eigar sjølv, men jorda vert leigt ut til andre. Skogen driv eigaren sjølv, både med ved og eit gardssagbruk. Bruka har ikkje bygningar som er eigna til husdyrproduksjon, skriv sakshandsamar John Olav Lia i saka.

Artikkelen held fram under annonsen.

Administrasjonen meiner ein teig på nordsida av Dalanvegen, på kring 35 dekar «ideelt sett» også fylgd med det frådelte arealet, men då søkjar i dag driv med produksjon av ved i dette området, er dette ikkje aktuelt per no.

Straand ynskjer å leggje til rette for busetjing på gardstunet på Jore, og administrasjonen meiner eit areal på 20 dekar er «stort nok for ein familie som ynskjer å drive med småskala landbruk», i tillegg til å vera attraktiv som buplass.

– Samla sett vurderer me det slik at omsynet til busetjing ved dette høvet bør koma framom kravet til driftsmessig god løysing. Areala er for båe bruka kvar for seg og samla små, og den mest sannsynlege bruken vil i alle tilfelle vera busetjing som hovudføremål, meiner sakshandsamar.

Formannskapet delte oppfatninga til administrasjonen, og gav klarsignal til frådelinga med eit samrøystes vedtak.

Vedtaket frå formannskapet

Kviteseid kommune gjev Gunnar Straand løyve til å dele frå kring 20 daa på sørsida av Dalanvegen frå garden Jore gnr. 49 bnr. 10.

Det vert sett vilkår om at den frådelte eigedomen vert selt som bustadeigedom, og at det attverande arealet vert tilleggsjord til Jusureid, gnr. 60 bnr. 2.

Saka er vurdert i medhald av jordlova og delegert mynde til kommunen.