Godt eksempel: Då VTB skulle intervjue ordførar Bjørn Nordskog og kommuneoverlege Anne Ruth Syrtveit Mikalsen måtte sistnemnde ta møtet heimefrå fordi ho hadde symptom på luftvegsinfeksjon. Foto: Else Børte

– Me må ikkje parkere den sunne fornufta

– Du treng ikkje legetime fordi ungen hostar. Du må berre sørge for at han ikkje smittar andre, seier kommuneoverlege i Kviteseid Anne Ruth Syrtveit Mikalsen.

Nå som me er inne i ein pandemi endrar situasjonen seg stadig, og det kan vera vanskeleg å halde oversikt over konkrete lovar og reglar for koronaførebyggande arbeid til kvar tid. Kommuneoverlege i Kviteseid Anne Ruth Syrtveit Mikalsen har, basert på dei mange spørsmåla ho får, laga ei oversikt over det som er reglane nå.

– Me lever i eit stabilt koronatilvære, men informasjonen frå styresmaktene endrar seg fort. Kommuneoverlegen har samla aktuell informasjon som blir lagt ut på nettsida og kanalane kommunen brukar. Denne informasjonen vil ho oppdatere fortløpande, seier Kviteseid-ordførar Bjørn Nordskog.

Sporar frustrasjon blant folk

Kommuneoverlegen fortel at det er frustrasjon å spore blant folk flest og at det er krevjande for helsepersonell å til ei kvar tid å svare på alle spørsmåla innbyggarane har.

– Me må gjera det enkelt fordi informasjonen forandrar seg heile tida. Når skal folk halde seg heime og når skal folk tilbake i barnehage, skule og arbeid er vanlege spørsmål, seier Mikalsen, som har laga ei oppsummering det skal vera enkelt å ta omsyn til.

Informasjonen blir fortløpande oppdatert og ho forsikrar om at innskjerpingar blir formidla umiddelbart.

– Om innskjerpingane blir oppheva, så kan det vera at eg gjer meg ferdig med pasientrutinar fyrst, seier kommunelegen som har hendene fulle for tida.

– Pandemien kjem til å vare lenge

– Du treng ikkje legetime fordi ungen din hostar. Du må berre sørge for at ungen ikkje smittar andre. Me må ikkje parkere den sunne fornufta, seier Mikalsen.

Mange av arbeidstimane hennar går til å halde seg oppdatert på sentrale retningsliner. Ho fortel at folk kan finne informasjon dei treng på FHI, Helsedirektoratet og Udir sine sider.

– Særtilfelle må sjølvsagt likevel ha moglegheit til å kontakte helsevesenet, seier Mikalsen.

Førebels er det null smitte i Kviteseid, men Mikalsen trur ikkje Kviteseid kjem seg unna utan smittetilfelle.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Pandemien kjem til å vare lenge. Han kjem til å vare heilt til me har ei god vaksinedekning, seier Mikalsen.

Tek ansvar ved å vera heime

Det er tydeleg mindre alvorlege luftvegsinfeksjonar å spore på legekontoret i Kviteseid enn tidlegare. Likevel ber kommunelegen innbyggarane om ta forholdsreglar.

– Fleire og fleire er på reisefot og me vil risikere å kome i kontakt med andre smittekulturar. Me kan ikkje bure oss inne, men må ta forholdsreglar, seier Mikalsen.

Ho fortel at om du har luftvegsinfeksjonplagar eller feber, så skal du halde deg heime.

– Du tek større ansvar ved å vera heime under dyna enn om du møter på jobb. Normalt sett skal du vente 48 timar frå du kjenner symptom til du tek ein koronatest. Kjenner du deg frisk etter 48 timar så tek du ikkje testen. Har du teke test og den er negativ, så kan du dra på jobb trass i restsymptom. Feber er ikkje restsymptom, understrekar Mikalsen, som sjølv heldt seg heime under intervjuet som blei gjort digitalt fordi ho hadde symptom på luftvegsinfeksjon.

Kommuneoverlegen oppfordrar til sist småbarnsforeldre å dele på kven som skal vera heime med sjukt barn.

– Svært mange kvinner jobbar i omsorgsbransjen i Kviteseid. Dei treng me på jobb, avsluttar Jakobsen.

Korona

Alle med feber eller symptom på nyoppstått luftvegsinfeksjon skal halde seg heime. Også dei som har omgangssjuke skal halde seg heime. Det er ikkje naudsynt å bli tilsett av lege sjølv om du skal halde deg heime frå jobb, skule og barnehage. Det er forskjell på å ha symptom og det å vera sjuk og i redusert allmenntilstand.

Teikn på luftvegsinfeksjon kan vera hoste, sår hals, snørr, vondt å svelgje.

Alle som ikkje er helsearbeidarar tek ein test etter at symptoma har vart i 48 timar. Årsaka til at ein er anbefalt å vente i 48 timar er at det går tid frå ein er smitta av Covid-19 til det kan bli spora på prøva.

Dersom du er helsearbeidar skal du ta test når du får symptom. Du skal med andre ord ikkje vente i 48 timar. Målet med denne prøva er å raskt kome i gang med smittesporing av sårbare grupper, dersom prøva skulle vise seg å vera positiv. Dersom den fyrste prøva er negativ, og du framleis har symptom etter to døgn skal du gjenta prøva, på same måte som alle andre.

Dersom du blir heilt frisk frå luftvegsplagane i løpet av dei fyrste 48 timane, så skal du ikkje ta koronatest. Det blir ikkje brukt testkapasitet til å teste dei som blir friske av seg sjølv i løpet av kort tid. Hugs at dei fleste har ordinære infeksjonar og ikkje korona.

Alle i barnehage og barneskule som har snørr som einaste symptom på at dei er sjuke slepp å ta test. Her er det eit krav at barnet ikkje har hoste, feber eller redusert allmenntilstand. Barnet må vera like aktivt i leik og ikkje vera sutrete eller ha andre teikn på at allmenntilstanden er redusert. Desse barna kan få lov til å dra i skule og barnehage, men dersom læraren eller barnehagepersonalet oppdagar teikn til redusert form, så skal barnet heim att. Kommuneoverlegen oppmodar difor alle foreldre til å ta ei god vurdering av barnet om morgonen.

Kjelde: kommuneoverlegen i Kviteseid