Gamal sag: Veum fortel at det har vore sag på Nes sidan tidleg på 1800-talet, men han trur bygget han nå skal sette opp igjen er frå 1860.

Nå skal nye generasjonar få oppleve den gamle saga igjen

I januar reiv Lars Gunnar Veum den gamle saga på Nes. Nå skal han bygge den opp igjen på Meinstad.

I samband med utbetringa av riksveg 41 var Veum på eit folkemøte der vegvesenet informerte om at den gamle saga som stod ved Nes i Nissedal skulle bli riven og kasta. Det syntest Veum var for gale.

Viktig kulturminne

I løpet av nokre dagar i januar reiv han bygningen frå 1800-talet. Og med god hjelp av Hovden hytteservice, som har ansvar for bygginga av riksvegen, vart saga flytta til Meinstad, ein dryg kilometer lenger nord. Veum har fått saga og vil sette den opp igjen på heimstaden. Der skal den bli tatt vare på som eit viktig kulturminne.

Artikkelen held fram under annonsen.

Demonstrasjonssag: Lars Gunnar Veum håpar han vil få sviv på den gamle saga, men trur den i all hovudsak blir ei demonstrasjonssag.

I løpet av sommaren har Veum fått restaurert ein gamal molo der saga skal stå. Det er Hovden hytteservice som har gjort jobben.

– Eg hadde aldri klart dette utan dei, seier Veum.

Ny molo: I løpet av sommaren har Hovden hytteservice sett opp denne moloen. Her skal saga stå.

Det var ein gamal molo på Meinstad frå før også, som oldefaren hans hadde bygd, men å restaurere denne var ikkje berre enkelt. Sidan Nisser er drikkevatn måtte han søke både Statsforvaltaren, mattilsynet og forureiningstilsynet om løyve.

Då søknadane var godkjende starta jobben med å få inn midlar. Veum søkte blant anna Nissedal kommune om 100.000 til eit rente- og avdragsfritt lån, som skulle dekke kostnadane med å bygge moloen der saga skal stå.

Steinmuren: – I 1807 sette straffangar frå Sørlandet opp steinmuren til den gamle saga, fortel Lars Gunnar Veum. Nå er steinane flytta til Meinstad og skal brukast på nytt.

Førre veke var saka oppe i kommunestyret. Då kom det eit endringsforslag om at kommunen skulle gje halve summen i støtte, og at resten av beløpet skulle bli betalt tilbake om Veum får midlar til prosjektet frå anna hald. Endringsforslaget vart samrøystes vedteke.

– Når ein står aleine i snøstorm i januar og plukkar av takplater, så kan ein kjenne seg litt aleine. Eg kom til eit punkt der eg lurte på om det berre var meg som syntest dette var viktig, seier Veum.

Redningsaksjon: I januar fekk Lars Gunnar Veum få dagar på seg til å rive den gamle saga før anleggsmaskinene kom for å byggje ut vegen.

Han er svært takksam for støtta frå kommunen, og opplever det som ein viktig motivasjon for å arbeide vidare med prosjektet.

Når søknadar nå er i orden og økonomien er på plass kan Veum ta fatt på arbeidet med å sette opp saga igjen.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er det eg gler meg til, seier han.

Skal opp igjen: Dette overbygget skal opp igjen, og Veum håpar at ein skal kunne sjå Hægefjell gjennom vindauget, slik ein kunne før.

Vil formidle historie

Veum har alltid vore glad i den gamle saga på Nes.

– Eg har køyrd forbi den heile livet, og som born bruka me å sykle ut dit for å fiske, fortel han.

Nå er han oppteken av at nye generasjonar skal få kjennskap til historia om skogbruk, tømmerfløyting og lokale sagbruk i Nissedal. Han har hatt kontakt med kulturavdelinga i kommunen og ynskjer å lage eit opplegg til den kulturelle skulesekken. På Meinstad skal skuleelevar få sjå korleis ein kan drive eit sagbruk ved hjelp av vasskraft.

Han håpar å få sett opp saga før vinteren slik at han kan ta imot skuleelevar og andre besøkande allereie til våren. Med utgangspunkt i saga ynskjer Veum å byggje eit kultursenter. Då blir også historia om tømmerfløyting sentral.

Tidlegare vart tømmer fløyta på Nisser. Veteranbåten Fram, som nå har blitt passasjerbåt, var slepebåt. Veum arbeider for å få bygd ei ny brygge på Meinstad der Fram kan leggje til.

Slepebåten Fram er nå passasjerskip: Biletet er frå sommaren 2021, då passasjerane frå Fram var innom Meinstad.

Nisser var tidlegare ei viktig ferdselsåre og passasjerskipa som gjekk på innsjøen brukte å stoppe på Meinstad, der både oldeforeldra og besteforeldra til Veum har hatt landhandel. I 2019 gjenopna Meinstad landhandel i det gamle smørhuset frå 1700-talet. Der sel sambuarparet på Meinstad økologiske og kortreiste produkt. Butikken er open heile sommaren og elles i helger og feriar.

Meinstad landhandel: Den gamaldagse landhandelen er open heile sommaren og elles i helger og feriar. – Eg er fjerde generasjon landhandlar, fortel Veum.

Utanfor husa har sambuarparet både sau, gris og høner. Og til våren er planen å dyrke korn. Dei er glade for at dei har arva ein så fin plass.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Me vil ta tak i det fine som har vore her og vidareføre det inn i vår tid, seier Veum.

Vasshjulet: Framme til venstre ligg det gamle vasshjulet. Snart skal det drive saga igjen.
Saga på Nes: Her rulla dei inn tømmeret.
Framleis i bruk: Denne traktoren kjøpte bestefaren til Lars Gunnar i 1958. Då var den heilt ny. – Målet mitt er å bytte den ut med ein hest, ler Veum.
Skal opp før vinteren: Lars Gunnar Veum gler seg til å sette saga opp igjen. Målet er å få den opp før vinteren.