Monterer: Hege Vangen og Alf Morten Volhovd monterer konteinarar. Foto: Torleiv Berdal

Renovest vil sette ut fleire hundre avfallskonteinarar for hyttefolket

Renovest har eit krav frå EU om at dei skal ha ein gjenvinningsgrad på 65 prosent på avfallet dei samlar inn. Med nye innsamlingskonteinarar håpar dei å nå dette målet.

Det er stor aktivitet og liten plass på arbeidstrenings- og inkluderingsverksemda Kvito sitt område i Åmot for tida. 650 konteinarar skal bli sett saman for Renovest og plasserast ut i hytteområde i Vest-Telemark. Delane til konteinarane vert sendt frå Namdal Ressurs, som igjen har kjøpt dei i Sveits.

Mange tonn med avfall

Renovest har om lag 11 000 hytteabonnentar i Vest-Telemark som dei vil prøve å nå dei neste tre åra med plasseringa av dei nye konteinarane.

I dag reknar ein med at det er 2 500 tonn med avfall som hyttefolket legg att etter seg.

Dei nye konteinarane blir tømt med at ein drar ut botnen. Konteinarane har berre små luker der ein puttar avfallet inn. Dei er konstruert slik for at folk ikkje skal kunne legge alt mogleg avfall i konteinarane, som til dømes møblar. Slikt avfall skal kastast på fyllinga som er berekna på å ta av seg slikt. Det er eit stort problem for Renovest i dag at folk set at all slag avfall i konteinarar som står ute i hytteområde.

Fleire typar avfall

Konteinarane som blir sett ut i åra framover vil ta imot glas, metall, papp/papir, matavfall og restavfall. Renovest var tidleg ute med kjeldesortering og vonar at hyttefolket vil nytte tilbodet mykje.

– Til betre ein kjeldesorterer avfallet, til billigare vert renoveringsavgifta. Me håpar på at god informasjon om kvar ein kastar avfallet, kvar konteinarane er og liknande vil gje oss ei god innsamling, seier prosjektleiar Tor Erik Sivertsen i Renovest.

Det har også vore viktig for Renovest å nytte seg av lokale verksemder for montering av konteinarane og det var difor naturleg å nytte seg av Kvito.

– Kvito har eit veldig godt rykte på seg og er ei verksemd som er viktig for mange brukarar. Dessutan sparar me miljøet med å montere det lokalt i det området konteinarane skal ut. Me sparar mange lastebillass over lange strekningar med dette, sidan konteinarane blir transportert over korte avstandar frå der dei blir montert, fortel Sivertsen.

Samarbeider: F.v. Thorbjørn Boiesen (Namdal Ressurs), Tor Erik Sivertsen (Renovest), Torbjørn Blichfeldt Dyrland (Kvito). Foto: Torleiv Berdal

Tydeleggjer Kvito

Kvito er ei verksemd som er godt synleg i lokalmiljøet i Vest-Telemark og det er ein viktig grunn for at dei vart valt av Renovest for monteringa. Tenestene Kvito leverer kjenner mange i Vest-Telemark til, og prosjektet med konteinarane gjev nye impulsar til verksemda.

– Me i Kvito er veldig glade for at me vart valt til monteringa av konteinarane. Heile tida så ser me etter nye utfordringar og nye oppdrag. Dette oppdraget var nytt og spanande og me lærer noko nytt. Dessutan så blir det nye oppgåver for brukarane av verksemda vår som dei set pris på. Det er godt med variasjon i arbeidsoppgåver, fortel dagleg leiar, Torbjørn Blichfeldt Dyrland.

Artikkelen held fram under annonsen.

Konteinarar: Brukarar på Kvito i Åmot monterer konteinarar for Renovest. Foto: Torleiv Berdal

VTB gjer merksam på at journalisten på denne saka er brukar på Kvito, men ikkje tilknytt prosjektet med konteinarane.