Skal forklare: Ketil Kvaale, administrerande direktør i Vest-Telemark kraftlag (VTK). Foto: Geir Ufs

Inviterer til ope informasjonsmøte om straum

Folkeakademiet i Vinje inviterer til kraftsamling på Vinjehuset tysdag 18. april, der representantar frå kommune og kraftlag vil informere innbyggjarar om situasjonen.

Frå Vest-Telemark kraftlag stiller konsernsjef Ketil Kvaale og forretningsutviklar Magnus Kvalbein. Kvaale sitt innlegg omhandlar straumsituasjonen og kvifor straumen er så dyr, produksjon, forbruk, marknad og prisdrivarar, samt ei rekke aktuelle enkelttema, deriblant utanlandskablar og datalagring. Kvalbein vil på si side ta føre seg VTK sine satsingsområde, inkludert modernisering av vasskraftsanlegg, sol- og vindkraft.

Frå kommunen stiller rådmann Jan Myrekrok, som skal fortelje om kommunen sine rettar knytt til konsesjonskraft, forvaltninga av denne, alternativ forvaltning og straumstøtte til verksemder og husstandar.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Mange kan og meiner mykje om straum og kvifor situasjonen er som han er nå. Vinje Folkeakademi vil gjerne tilføre både fakta og vurderingar frå sentrale folk i vår region, fortel Børge Skårdal i folkeakademiet.

– Saka er ikkje aktuell berre i Vinje, sjølv om litt av programmet er litt Vinje-spesifikt, held han fram.

Han seier møtet er i «folkeopplysningas teikn», og presiserer vidare at det ikkje er eit debattmøte, men at det blir lagt opp til ei kort spørsmålsrunde på slutten av møtet.