FHIs nye vekerapportviser at hovudtoppen for influensa kan komme rundt jul. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

FHI: Influensatopp kan komme rundt juletider

Det kan komme ein influensatopp seint i desember eller tidleg i januar, ifølgje FHIs vekerapport.

– Trenden for influensa-indikatorane har vore aukande over fleire veker, og byrjinga av influensautbrotet i sesongen er antakeleg kommande. Dette betyr truleg at vi kjem til å ha stor influensaaktivitet i desember, og det er godt mogleg at hovudtoppen i vinter hender seint i desember eller tidleg i januar, heiter det i rapporten.

Frå veke 47 til veke 48 auka påvisingar av influensa frå 4,7 prosent til 5,6 prosent.

Artikkelen held fram under annonsen.

Auke i innleggingar

Det har også vore ein auke i talet på nye innleggingar med laboratoriestadfesta influensa dei siste vekene. I veke 48 var det 94 innleggingar, samanlikna med 87 i veke 47.

Det var to nye innleggingar i intensivavdeling med influensa i veke 48 etter tre i veke 47. Influensavirus A er varianten som hovudsakleg blir påvist.

– Talet på innleggingar med luftvegsinfeksjon er på same nivå som på same tid i fjor, men mykje høgare enn sesongane før pandemien, skriv FHI.

Dødelegheita i befolkninga har vore jamt aukande dei siste vekene og er no høgare enn forventa nivå for denne årstida.

Korona minkar

FHI skriv også at auken av covid-19 tilfelle har minka noko dei siste vekene, men at vidare utvikling er usikker på grunn av framveksten av nye covid-19 virusvariantar.

– Det må takast høgd for ein mogleg auke i smittespreiing fram mot jul, skriv FHI.

Dei meiner det er viktig at eldre og personar i risikogrupper blir vaksinerte.