Dette er dei nye tiltaka

Avstand og sosial kontakt

Alle bør halde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.

Tilrådinga om 1 meters avstand gjeld ikkje på fritida for barn i barnehage- og barneskulealder.

Artikkelen held fram under annonsen.

Personar med risiko for alvorleg sjukdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg.

Ein bør ikkje ha fleire enn 10 gjester heime ut over eigen husstand. Ein kan ha inntil 20 gjester ein gong i løpet av jule- og nyttårshøgtida, men det bør vere ein meters avstand mellom gjestene.

Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort/klasse/avdeling sjølv om det overstig anbefalt talet på gjester.

Reduser talet på nærkontaktar, men ikkje isoler deg.

Treff andre utandørs når det er mogleg.

Organiserte fritidsaktivitetar

Barn og unge

Barn og unge kan ha organiserte fritidsaktivitetar, til dømes fotballtrening eller korpsøving, men det blir anbefalte avgrensingar i kor mange som kan vere med. Innandørs bør det vere maks 20 stykke, med mindre alle deltakarane er frå same kohort i skule eller barnehage.

Barn og unge i barnehage- eller grunnskulealder kan trene eller øve saman, men vi tilrår ikkje å ha cupar, kampar eller turneringar der barn frå ulike stader samlast.

Det blir gjort eit unntak for utandørs idrettsarrangement for barn og unge i barnehage- eller grunnskulealder. Dei kan gjennomførast viss barna heile tida kan halde ein meters avstand, og dersom det er mogleg å følgje dei andre reglane om mengd som gjeld for alle arrangement.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vaksne

Vi tilrår å utsetje eller avlyse gjennomføring av arrangement knytte til organiserte idretts- og fritidsaktivitetar på tvers av ulike grupper, både ute og inne.

Vi tilrår å utsetje eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne som går føre seg innandørs.

Vaksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktivitetar utandørs, men det er tilrådd å vere maks 20 personar og halde meteren.

Skular, barnehagar og SFO

Det blir innført nasjonalt gult nivå i barnehagar og på barne- og ungdomsskular. Lokale føresegner om raudt tiltaksnivå går føre nasjonalt bestemt gult nivå.

Det blir innført nasjonalt raudt nivå på vidaregåande skular og for vaksenopplæring.

Grunnskular og barnehagar må sørgje for å ha beredskap for rask overgang til raudt nivå.

Krav til universitet, høgskular og fagskular om å leggje til rette for digital undervisning, ferdigheitstrening og eksamen så langt det er mogleg.

Det kan arrangerast samankomstar for barn i barnehage eller barneskule med heile klassar/avdelingar/grupper med nødvendig talet på vaksne til stades.

Artikkelen held fram under annonsen.

Arbeidsliv

Alle som kan ha heimekontor, skal ha heimekontor

Tilråding om 1 meters avstand.

Tilråding om munnbind om det ikkje er mogleg å halde avstand, med mindre det er teke i bruk fysiske barrierar som bruk av skiljevegger eller liknande.

Påbod om å bruke munnbind gjeld i nokre publikumsretta delar av arbeidslivet.

Det blir tilrådd god ventilasjon/lufting i situasjonar der ein oppheld seg i same rom over tid med personar som ikkje er husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.

Forskriftsfesta tiltak

Arrangement og samankomstar

Det blir tilrådd å redusere talet på nærkontaktar. Meir tid bør brukast heime. Det betyr at ein òg må avgrense talet på besøk, sosiale samankomstar og arrangement ein deltek på.

Det blir tilrådd å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement.

For arrangement gjeld desse reglane:

Maksimalt 20 personar innandørs på privat samankomst på offentleg stad, i lånte eller leigde lokale.

Artikkelen held fram under annonsen.

Minnestunder etter gravferder og bisetjingar kan ha maksimalt 50 personar innandørs og utandørs.

Maksimalt 20 personar på offentlege innandørs arrangement utan faste tilviste sitjeplassar og 50 personar ved bruk av slike sitjeplassar.

På utandørs offentleg arrangement: Inntil 100 personar utan faste, tilviste plassar og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plassar.

Arrangørar skal sørgje for ei oversikt over kvar kvart enkelt publikum eller gjest sit ved offentlege arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar.

Skjenkjestopp på arrangement med skjenkjeløyve, inne og ute.

Munnbind blir òg påbode innandørs på arrangement.

Ved kyrkjevandring i kristne trussamfunn kan nye deltakarar blir sleppt inn kontinuerleg når nokon går ut. Tilsvarande unntak vil bli gitt for viktige høgtider for andre trussamfunn dersom smittesituasjonen gjer det nødvendig med framleis strenge tiltak.

Skjenkjestopp, inne og ute

Serveringsstader skal ikkje gjennomføre aktivitetar som naturleg inneber mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk vere dansing

Artikkelen held fram under annonsen.

Serveringsstad skal ikkje ha servering for innandørs privat samankomst med fleire enn 20 personar inne og 50 ute. Reglane for private samankomstar gjeld ikkje på serveringsstad. Serveringsstaden skal vareta smittevernet

Smittevernfagleg forsvarleg drift

Påbod om smittevernfagleg forsvarleg drift for barnehagar, skoler og annan opplærings- og utdanningsverksemd.

Underhaldningsparkar, leikeland, spelehallar og liknande skal halde stengt.

Symjehallar, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssenter kan berre haldast ope for:

Individuell trening. Ved trening med høg intensitet skal det haldast 2 meter avstand.

Skulesymjing, symjekurs, symjetrening og konkurransesymjing med arrangør.

Rehabilitering og opptrening som blir tilboden individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Anna individuell behandling som det kan bestillast time til og der bad er ein del av behandlinga.

Artikkelen held fram under annonsen.

Følgjande verksemder skal drivast smittevernfagleg forsvarleg for å kunne halde ope: Bibliotek, museum, bingohallar, symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssenter, kjøpesenter, butikkar, varemesser, mellombelse marknader og liknande.

Dette inneber krav om å sørgje for at det er mogleg å halde minst 1 meters avstand til personar som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære, og at verksemda har utarbeidd rutinar for god hygiene, godt reinhald og lufting.

Med unntak av bibliotek, museum, butikkar og kjøpesenter skal verksemdene registrere kontaktopplysningar til dei gjestene som samtykkjer til det.

Bransjerettleiarar bør gjeninnførast for m.a. treningssenter og symjehallar. Det betyr i praksis at det blir strengare krav til smittevern.

Munnbind

Påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst 1 meter avstand i butikkar, kjøpesenter, serveringsstader, kollektivtransport, taxi og innandørs stasjonsområde. Påbodet gjeld òg for tilsette med mindre det er teke i bruk fysiske barrierar.

Munnbindpåbod gjeld òg hos frisørar, hudpleiarar og andre en-til-en-virksomheter.

Munnbindpåbod gjeld òg på innandørs arrangement, i bibliotek og i museum.

Heimekontor

Påbod om at arbeidsgivarar sørgjer for at tilsette jobbar heimanfrå dersom dette er praktisk mogleg og ikkje til hinder for viktig og nødvendig verksemd på arbeidsplassen, mellom anna verksemd for å vareta barn og sårbare grupper.

Karantene

Felles reglar for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.

Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarande nære med moglegheit for å teste seg ut etter 7 dagar.

Andre nærkontaktar kan teste seg ut etter 3 dagar, men forteke vere i fritidskarantene til negativ test etter 7 dagar.

(©NPK)