Arne Skogheim
Arne Skogheim Foto: Olav Åsen Haugsgjerd

VINJE: Arne Skogheim, Høgre

Kva konkret vil partiet ditt gjere for å auke talet på arbeidsplassar og innbyggjarar?

Det er viktig å stø opp om næringslivet, om dei har behov for hjelp. Me støttar flyktningpolitikken som hjelper med å halde folketalet oppe. Det politikarane kan gjere, er å støtte med pengar og ha næringstomter klare. Me støttar alt som er positiv næringsutvikling. Me er særleg for å få brukt konsesjonskrafta vår til nye næringar i Vinje. 

Korleis vil du få folk som har flytta ut til å flytte heim att?

Næring med attraktive arbeidsplassar med godt tilrettelagt doktorteneste, barnehage og skule.

Nemn tre saker partiet ditt vil prioritere dei neste fire åra?

Me går inn for å prøve ut leksefri skule i Vinje. Det medfører at skuledagen må utvidast. Dette ynskjer me fordi mange foreldre har utfordringar med å hjelpe barna sine med heimelekser og dette skal vere gratis. Me vil satse på dei unge og dei eldre. I tillegg til næringslivet. Gratis leksefri skule vil me finansiere innanfor kommunebudsjettet, og kanskje sjå på å få til ei meir effektiv drift av kommunen. Det er ikkje nødvendigvis ineffektivt i dag, men teknologien gjev stadig nye moglegheiter til å frigjere ressursar. Skulefritidsordninga (SFO) vil verta billigare ved innføring av leksefri skule.

Kor mange hytter er det plass til i Vinje?

Det er eit stort areal der mesteparten er bandlagt som nasjonalpark. Me ser ikkje noko problem med at utbygginga held fram. Med høve til utbygginga på Rauland går me inn for den planen med det største talet for hytter, fordi dette området er sett av til dette føremålet. Me vil vere restriktive på utbyggingar utanfor Vågslid og Rauland. 

Er partiet ditt for eller mot vindkraft, skulle det bli aktuelt?

Slik eg ser det er dette uaktuelt. Me har levert mykje vasskraft, og yte vår skjerv og vel så det. Og me får for lite att av den krafta me produserer i dag.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vil det framleis vere økonomisk å ha tre sentrum i Vinje med kommunale tenester?

Ja. Det vil det. Og det vil vere både miljømessig og økonomisk lønsamt. All transporten vil verke øydeleggjande på miljøet, og eit dårlegare tilbod i dei andre tettstadene vil føre til utflytting og folketalsnedgang.

Vil partiet ditt vere med og innføre eigedomsskatt på hus og hytter i komande valperiode? 

Nei. Det vil me ikkje.

Ynskjer partiet ditt billigare straumrekning for innbyggjarane eller meir i kommunekassa gjennom utbyte frå Vest-Telemark kraftlag?

Det er viktige pengar for kommunen. Det er ikkje aktuelt å endre på det, for då vert det for lite pengar i kommunekassa.

Er partiet ditt for kommunesamanslåing, og i tilfelle med kven?

Sentralt så vil partiet dette, men i Vinje er me ikkje noko stemt for samanslåing. Noko det ikkje har vore fleirtal for i kommunestyret heller. Det er store avstandar og ei samanslåing vil gå utover demokratiet. Den beste strukturen er i dag, med samarbeid over kommunegrensene.

Kva meiner partiet ditt om at heilårsbustader kan bli hytter?

Det er eit reguleringsspørsmål, som me ikkje har gått inn for i tidlegare saker. Me er ikkje for dette. Det har vore saker frå motsett side, der folk har ynskja dispensasjon for at hytta skulle bli heilårsbustader. 

Artikkelen held fram under annonsen.

Er forholda i kommunen lagt godt nok til rette for dei under 18, eller kva må eventuelt bli satsa meir på?

Ungdomen etterlyser nok ungdomsklubbar, og det må dei få foreldra med på. Kommunen kan tilby husvære, men eg er ikkje noko for at kommunen skal drive det.

Er partiet ditt for å krevje bompengar i Vest-Telemark?

Nei. Og det er ingenting som tyder på at det kjem.

Kva er du mest misfornøgd med i kommunen din, og kva vil partiet ditt gjere for å rette på det?

Personleg er eg ikkje misnøgd med nokon ting. Kommunen er veldriven, men ingenting er så bra at det ikkje kan gjerast betre.

Kva tenker partiet ditt om miljøet? Kva er dei viktigaste miljøsakene?

Me ynskjer at det skal bli tilrettelagt for elbilar, og at kommunen har som politikk å gå over til å køyre elektrisk. 

Har partiet ditt gjort avtale med andre parti om samarbeid etter valet i haust. I såtilfelle med kven, og kva går avtala ut på? 

Nei. Me har ikkje gjort noko formell avtale, og er opne for det meste. Berre det er fornuftig. Me har ikkje aversjon mot noko parti i Vinje.

Artikkelen held fram under annonsen.

Alder: 70

Sivil status: Gift

Yrke: Privat næringsdrivande og pensjonist

Bur: Haukeli