No aukar kvoten. Landbruks- og matdepartementet har justert forholdstalet for kvoten på kumjølk til 1,04. Foto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Auka kvote for kumjølk i 2024

Landbruks- og matdepartementet aukar mjølkekvoten med 2 prosentpoeng for 2024.

Forholdstalet for kumjølkkvoten blir justert til 1,04 for 2024. Det er ein oppgang på 2 prosentpoeng.

– Det er positivt at etterspurnaden etter mjølk aukar, og at kumjølkprodusentane får moglegheit til å auka produksjonen ytterlegare. Det gjer rom for auka lønsemd i næringa, og er eit viktig signal til mjølkeprodusentane, seier Landbruks- og matminister Geir Pollestad i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

Samla sett er behovet for mjølk i 2024 om lag 25 millionar liter høgare no enn då forholdstalet blei fastsett i november. Tine la i møtet med Landbruks- og matdepartementet vekt på at reguleringslagera av ost og pulver er låge, men at mjølkeinngangen så langt i 2024 ligg over den tilsvarande perioden i 2023.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte at forholdstalet skulle bli sett til 1,05, og Tine anbefalte 1,04. Regjeringa enda opp med å setta forholdstalet til 1,04 med bakgrunn i anbefalinga frå marknadsregulator.

(©NPK)

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag anbefalte at forholdstalet skulle bli sett til 1,05. Tine på si side anbefalte 1,04. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK