Gardsbruket Brenne: Til venstre i biletet ser ein ridehallen på Dyrskuplassen. Bakom bustadhuset ligg Sterke-Nils-tunet.

Vil utvide Dyrskuplassen. Har kjøpt landbrukseigedom for 4,5 millionar

Stiftinga Seljordsutstillinga Dyrsku’n har gjort avtale om kjøp av den 126,4 dekar store landbrukseigedomen Brenne for 4.450.000 kroner. Kommunedirektøren tilrår konsesjon.

– Kommunedirektøren sine erfaringar med Seljordsutstillinga Dyrsku’n som ein del av landbruket i området er god, skriv sakshandsamar Knut Olav Heddejord i saksutgreiinga til konsesjonssøknaden som skal bli handsama i samfunnsutvalet onsdag.

Seljordsutstillinga Dyrsku’n

Stiftinga har som føremål å eige anlegg og infrastruktur på Dyrskuplassen, og utvikle plassen til å bli ein av Noregs flottaste stemneplassar.

Dagleg leiar er Geir Helge Espedalen.

Aslak Snarteland er leiar i styret. Nestleiar er Eivind Skogheim, medan Liv Grethe Ekre, Einar Skaarseth Enger og Trude Flatland er styremedlemer.

I 2022 enda årsresultatet på 233.000 kroner, medan sum eigenkapital og gjeld var på 31.409.000 kroner.

Kjelde: brreg.no og proff.no

Artikkelen held fram under annonsen.

Av sakspapira går det fram at Seljordsutsillinga Dyrsku’n frå før eig 42,2 mål og festar 111,2 mål. Arealet som syskena Margareth og Bent Einar Sveinsson sel er på totalt 126,4 dekar. Av dette er 11,4 fulldyrka jord.

– Ut i frå dette har kommunedirektøren vurdert det slik at kommunen ikkje skal utføre priskontroll, då eigedomen har mindre enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, heiter det i saksutgreiinga.

Dermed legg ikkje kommunen seg borti den avtalte kjøpesummen på 4.450.000 kroner.

Arkeologisk minne

Handelen omfattar gardsnummer 41, bruksnummer 18 og 20, og gardsnummer 35, bruksnummer 6. Av oppslagsverket Norske gardsbruk, utgjeve av Foyn forlag i 2002, går det fram at 41/18 er gardsbruket Brenne, og 41/20 driftseininga Høybø. Til eigedomen høyrer også 35/6 Miledalen skog i Nordbygdi. Med på kjøpet ser det også ut til at Seljordsutstillinga Dyrsku’n får ein gravhaug frå jernalderen; Brennehaugen.

Det meste av det totale eigedomsarealet som er på handel er skog (43,4 daa) og «anna markslag» (67 daa).

Konsesjonslova har som føremål å regulere og kontrollere omsetninga av fast eigedom for å oppnå eit effektivt vern om produksjonsareala i landbruket og slik sikre eigar- og brukstilhøve som er mest gagnlege for samfunnet.

– Drift av jordbruksareala nær Dyrskuplassen vil nok alltid vera gjenstand for eit kompromiss mellom all aktiviteten på plassen. Dette vil nok vera ein realitet uansett kven som eig jordbruksarealet, konkluderer kommunedirektøren om landbruksnæringa.

Ikkje pålegg om buplikt

På eigedomen Brenne står det ein låve frå 1913, eit stabbur frå 1989 og eit våningshus frå 1978. Seljordsutstillinga søkjer konsesjon utan buplikt. Kommunedirektøren har fått opplysning om at kjøparen tek sikte på å få busetjing i huset så fort det er mogeleg, og har kome til at det ikkje er urimeleg å påleggje buplikt, men at det heller ikkje er naudsynt med tanke på at kjøparen ynskjer å leige bort huset til busetjing.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Om samfunnsutvalet fell ned på eit vedtak om buplikt som konsesjonsvilkår, er det mest føremålstenleg å gje vilkår om upersonleg varig buplikt, heiter det i tilrådinga frå kommunedirektøren.