Sundag
21/9-2014

Les VTB elektronisk!

No er me på alle plattformer.

Papir - Lesebrett Mobil - PC/MacVest-Telemark blad
Postboks 33
3836 Kviteseid
Tlf. 35 06 88 00
Faks 35 05 31 71
SMS/MMS: Kodeord VTB til 1963
E-postadresser:
redaksjon@vtb.no
annonse@vtb.no

Utgjevingar:
Tysdag, torsdag og laurdag

Attraktive tomter i alle bygdene


Nissedal: Framnesfeltet i Kyrkjebygda er eitt av felta utvalet vil utvide med fleire attraktive tomter.

Det er mange ledige bustadtomter i Nissedal kommune. No skal det bli endå fleire, og dei skal vere så attraktive som mogleg.
I tillegg til tilsette frå administrasjonen i Nissedal kommune, har politikarane Astrid Eidem Nordal (KrF), Øystein Tveit (H), Jørgen Olav Nes (Frp), Tore Skåli (Ap), Kjetil Hølje Fjalestad (Sp) og Halvor Homme (Ap) vore med i eit bu- og næringsutval.
Kommunestyret oppretta gruppa for å registrere omfanget og status på kommunale næringsareal, bustadfelt og -tomter og husvære til utleige. Vidare skulle dei vurdere og fremje tiltak innafor dei enkelte områda.
Eit viktig mål har vore å finne nye attraktive bustadareal i heile kommunen. Dette som eitt av tiltaka for å få endå fleire innbyggjarar i kommunen, som ei tid har hatt positiv folketalsutvikling.

Tomter i sør
Utvalet har vore på synfaring i nær sagt heile kommunen, og har stått bak tre folkemøte. Vidare har det vore fire arbeidsmøte før kommunestyret fekk ei tilråding om tiltak framover.
I heile Nissedal kommune er det om lag 170 ledige bustadtomter i regulerte felt, og ein del av desse er byggjeklare. Tveitsund bustadfelt like inntil Solås byggjefelt ved Treungen sentrum er vedteke å opparbeide, og har derfor ikkje vore tema for bu- og næringsutvalet. Anbodsrunden er rett rundt hjørnet.
Utvalet har konkludert med ein del moglegheiter for å få til attraktive bustadtomter i ulike grender og sentrum. (Sjå oppsummering i saka).
Eit område som elles har peika seg ut som interessant, ligg sør for Best i Treungen. Detaljreguleringa er no ute på høyring for arealet som kan få 12 bustadtomter. Tre av dei er det alt interessentar til.
– Det er elles veldig viktig å få fram at kommunen vil vise vilje til dispensasjonar for bustadtomter i heile kommunen, legg ordførar Halvor Homme til.

Utleigebustader
Kommunale utleigebustader i Treungen er gamle, og dekkjer ikkje behovet i marknaden. Rådmannen jobbar no med ein plan om å byggje nye gjennomgangsbustader. Det blir også sett nærare på å utvide industriområdet Sundsmoen i Treungen.

Dei ulike tiltaka
Etter innstilling frå bu- og næringsutvalet har kommunestyret vedteke å prøve å få til ein del løysingar framover.
* Nedre del av byggjefeltet Framnes Øvre i Kyrkjebygda: Kommunen skal i samarbeid med Vest-Telemark kraftlag leggje høgspentlinja i bakken. Attraktivt for to-tre tomter.
* Utviding av Framnesfelta nordover: Lage avtale med velet om å halde nede skog. Aktuelt med tre tomter. Kommunen legg til rette vatn og avløp i det utvida feltet.
* Bomodden/Fjalestadneset: Kommunen går i dialog med grunneigar for å få fortgang i avklaring om det skal leggast til rette for tomter, og kva rolle kommunen skal ha i dette arbeidet.
* Sørvestre del av Gamlehaug på Fjone: Kommunen går i dialog med grunneigar for å avklare mogleg tilrettelegging av to–tre ekstratomter her, og kva rolle kommunen skal ha i dette arbeidet.
* Bakkane på Felle: Opparbeide ei byggjeklar tomt i samarbeid med grunneigar.
* Høgefoss: Kommunen går i dialog med Agder Energi om opparbeiding av ei tomt.
* Tjønnefoss: Kommunen fortsett samarbeidet med stiftinga som kan gje tilskot til dei som vil byggje i området.
* Kommunen går i dialog med grunneigar om framtidig plan for bustader i Åsen på Tjønnefoss.
* Kommunestyret skal i løpet av våren få ei sak med plan om etablering av nye gjennomgangsbustader i Treungen.
* Kommunen har møte med moglege private aktørar om gjennomgangsbustader på Felle og Fjone.
* Kommunen går i dialog med eigar av Sundsmoen om mogleg utviding av industriområdet.
* Kommunen skal i dialog med eigarar av industriareal for å få til meir optimal utnytting av område til industri- og næringsføremål.
* Kommunen skal kartleggje om det finst innandørs areal som kan nyttast til næringsføremål.
* Det blir løyvd inntil 100.000 kroner for å utvikle heimesidene til kommunen for å gjere dei betre på informasjon om ledige tomter til både hus, hytter og næring.
* Bu- og næringsutvalet blir oppløyst. Vidare arbeid blir overteke av formannskapet.


Artikkelen er publisert 05/03-2013

Aktuelle saker:
Eit halvt århundre med elgjakt
Rasar mot «sniknedlegging»
Føler seg snytt av alarmselskap
Tek avstand frå ekstremisme
Dugnadskurs om nevertekking
Hymne til Høydalsmo
Sommarvarmen trekte tusenvis til Dyrsku’n
Fornøgde lesehestar
Engelskmann til topps for andre gong